Spraybokser

   

Hva kan leveres?
Brukte spraybokser som inneholder rester av lakk, rensemidler, plantevernmidler, hårlakk, insektsdreper o.l. Små gassbeholdere og brannslukkingsapparater.

Krav
Spraybokser som inneholder polymerende stoff, f.eks. «Fugeskum», må sorteres som egen fraksjon NS 7120 – Isocyanater.
Ikke propanbeholdere, «camping gass» og gasser i trykkbeholdere.
Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner.

Innsamling
Oppsamling i småkolli, IBC-beholder, stål- eller plastfat med lokk. Småkolli, IBC-beholder og fat byttes, og transporteres med ADR skapbil.

Behandling
Kvalitetskontroll og vektregistrering ved mottaksanlegg. Omemballeres og lagres for samtransport til godkjent destruksjon.

Gjenvinning
Destrueres ved forbrenning, hvor energien benyttes til energigjenvinning. Metallet går til materialgjenvinning og er råstoff til nye metallprodukter.

Ytterligere informasjon
Omfattes av «Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)» ref. Kapittel 11 "Farlig avfall".
Elektronisk deklarering må utfylles av avfallsbesitter.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering.

Særlige risikoforhold
Spraybokser må ikke kastes i stål- og metallavfallet, da dette er en trykkbeholder som vil forårsake eksplosjon i smelteovnen på jernverket. Noen spraybokser kan inneholde tilsetningsstoffer som kan være allergi- eller kreftfremkallende.