Brannslukkere

 

Det fins flere typer brannslukningsapparater på markedet:
Pulverapparat, skumapparat, karbondioksidapparat (CO-gass) og vanntåke.

Gassflasker har farlige egenskaper og skal transporteres til anlegg som har utstyr for å håndtere dem. Et pulverapparat inneholder et pulver som drives ut av nitrogen-gass. Innånding av pulveret kan gi pustevansker og risiko for utvikling av lungeødem.

  Hva kan leveres?
Brannslukningsapparat pulver u/halon
Brannslukningsapparat gass

  Skal ikke inneholde:
Propanbeholdere
Ukurant gass

Innsamling
Transporteres med skapbil, UN-godkjent emballasje i henhold til ADR-regelverket.

Behandling
Forbehandles og destrueres ved høy temperaturforbrenning i anlegg som har tillatelse til å behandle slikt farlig avfall.

Gjenvinning
Energigjenvinning og materialgjenvinning av metallet.

Avvik
Dersom avfallet er ufullstendig sortert, blir hele avfallstypen håndtert og fakturert som farlig avfall. Alternativt påløper gebyr for ekstra sortering.

Ytterligere informasjon
Omfattes av «Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)» ref. Kapittel 11 «Farlig avfall».
Elektronisk deklarering må utfylles av avfallsbesitter.

Særlige risikoforhold
Pulveret er lite farlig å få i seg, men kan virke lett irriterende og uttørkende på slimhinner i øyne, luftveier og mage-tarmkanalen. Kvalme og brekninger kan komme både ved innånding og svelging av pulver. Innånding av større mengder pulver kan gi pustevansker og risiko for utvikling av lungeødem. Ved massiv eksponering for pulver kan en få akutt oksygenmangel.