Maling, lim og lakk

 

 Hva kan leveres?
Avfall av maling, lim, lakk, tetningsmasser og trykkfarger. Løsemiddelbasert, 2-komponent og vannbasert.

  Krav
Må ikke inneholde halogenerte løsemidler (fluor, klor, brom eller jod) det vil da tilhøre avfallstoffnummer 7151.
Må ikke inneholde verktøy, hansker, filler o.l.
Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner.

Innsamling
Oppsamling i IBC-beholder, stål- eller plastfat med lokk. Oppsamlingsutstyr byttes og transporteres med ADR skapbil.

Behandling
Kvalitetskontroll og vektregistrering ved mottaksanlegg. Omemballeres og lagres for samtransport til godkjent destruksjon.

Gjenvinning
Destrueres ved forbrenning og benyttes til energigjenvinning.
Bokser og spann av metall blir materialgjenvunnet.

Ytterligere informasjon
Omfattes av «Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)» ref. Kapittel 11 «Farlig avfall».
Elektronisk deklarering må utfylles av avfallsbesitter.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.