Tegl og takstein

   

Hva kan leveres?
Alt av tegl og takstein. Kan også inneholde Leca uten forurensning.

Krav
Må være fritt for organisk materiale, tak og tjærepapp, forurensede masser og fremmedelementer.
Ingen forurensning i materiale eller overflate.
Må ikke være innblandet med andre avfallsfraksjoner.

Innsamling
Oppsamling i container.
Transporteres med lift- eller krokbil.

Behandling
Kvalitetskontroll og vektregistrering ved mottaksanlegg. Omlastes eller transporteres direkte til godkjent mottak.

Gjenvinning
Forsvarlig sluttbehandling på deponi.

Ytterligere informasjon
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensingsloven) ref. Kapittel 2 «Alminnelige bestemmelser om forurensinger».
Gebyr vil bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.