Jern og metall

  Hva kan leveres?
Alle typer metaller, både magnetiske og umagnetiske. Eksempelvis messing, kobber, aluminium, sink, bly, tinn, nikkel, krom, rustfrie og syrefaste.

  Krav
Ikke EE-avfall og hvitevarer.
Fri for gasser, eksplosiver, farlige- og/eller radioaktive materialer
Ikke metallemballasje
Må ikke være innblandet med andre avfallsfraksjoner.

Innsamling
Oppsamling hovedsakelig i lift- eller krokcontainer. Kan også lagres på pall eller i bur. Transporteres med liftbil, krokbil eller skapbil.

Behandling
Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg. Sorteres i ulike kvaliteter og mellomlagres for videretransport til metallurgisk industri.

Gjenvinning
Materialgjenvinnes. De ulike metallene smeltes om og videreforedles på smelteverk som råstoff til produksjon av nye produkter.
Metallavfall leveres til fragmentering, dvs. opphugging i små biter. Ikke-metallisk materiale; plast, gummi, tekstiler, treverk skilles ut.

Ytterligere informasjon
Ved å benytte skrapmetall som råstoff i produksjon av nytt metall, spares opptil 90 % energi i forhold til produksjon basert på jomfruelig materiale.
Priser reguleres etter Celsa-indeksen.
Gebyr vil bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.