Avfall med ftalater

Hva kan leveres?
Avfall med ftalater som overstiger grensen for farlig avfall, må sorteres ut som en egen avfallstype.

Ftalater er en gruppe helse- og miljøfarlige stoffer som ofte er tilsatt som mykgjørere i PVC-plast. Ftalater kan være i mange typer produkter, som f.eks. i tak- og gulvbelegg (vinylbelegg og lister), kabler og understellsbehandling av biler. Ftalater kan også bli brukt i tetningsmidler, maling, lim og lakk. Isolerglassruter produsert fra 1975 frem til 2005 kan inneholde ftalater.

Krav
Isolerglasssruter må leveres hele.
Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner.

Innsamling
Oppsamling er som regel i container, som tømmes med lift- eller krokbil. Mindre mengder kan samles på pall, i sekker eller beholder som hentes med ADR skapbil. Isolerglassruter settes på pall eller stativ og transporteres med ADR skapbil.

Behandling
Kvalitetskontroll og vektregistrering ved mottaksanlegg. Omlastes og videresendes til behandlingsanlegg som har tillatelse til å behandle slikt avfall.

Gjenvinning
Avfall med ftalater destrueres ved forbrenning, fortrinnsvis med energigjenvinning. Det betyr at avfall med ftalater ikke kan gå til materialgjenvinning.

Ytterligere informasjon
Omfattes av «Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall» (Avfallsforskriften) ref. kapittel 11 og 13.
Elektronisk deklarering må utfylles av avfallsbesitter.
Det er opp til kunden å dokumentere om avfallet er farlig avfall eller ikke, ved å fremskaffe datablad.
Dersom avfall med ftalater blandes med annet avfall, vil hele lasset bli fakturert som farlig avfall.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.