EE-avfall / Renas

EE-avfall – elektriske og elektroniske artikler – miljøsaneres og de ulike bestanddeler gjenvinnes.

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) er betegnelsen på alt avfall det har gått strøm igjennom. Mange EE-produkter inneholder skadelige stoffer som kadmium, kvikksølv, PCB og klor/brom-forbindelser.
Derfor er det svært viktig at dette avfallet skilles fra annet avfall slik at det kan håndteres forsvarlig.

Hvitevarer regnes inntil videre som en egen avfallstype. Disse kan leveres til butikk eller gjenvinningsstasjon.

Hva kan leveres?
Alt av elektriske og elektroniske produkter. EE-avfall er alle produkter som bruker eller leder strøm – enten fra strømnettet eller batteri. Som f.eks. datautstyr, kontormaskiner, radio og TV-apparater, lamper, el-kabler, varmtvannsbeholdere, mobiltelefoner, el-verktøy o.l.

Krav
Må være fri for emballasje.
Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner.

Innsamling
Innsamling i EE-bur, beholder eller annen løsning ved forespørsel.
Transporteres med skapbil.

Behandling
Kvalitetskontroll på avfallsmottak. Sorteres, lagres og transporteres til godkjent anlegg for miljøsanering/fraksjonering, hvor miljøskadelige komponenter fjernes.

Gjenvinning
Benyttes til materialgjenvinning/energigjenvinning:
Jern og metaller blir råstoff til nye produkter.
Data- og TV-skjermer går til materialgjenvinning.
Plast og trevirke går til energigjenvinning.
Farlig avfall blir levert til godkjent sluttbehandling.

Ytterligere informasjon
Egen forskrift fra 1999 pålegger produsenter, importører og forhandlere av EE-produkter konkrete plikter i forbindelse med mottak, sortering og gjenvinning.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.