Spillolje


  Hva kan leveres?
Oljer det er betalt smøreoljeavgift for. Brukt motor-, smøre- og girolje. Olje drenert fra oljefiltre. Mineralbaserte industrielle smøre- og hydrauliske oljer. prosess-, trafo- og bryterolje.

Det forutsettes at spilloljen:
Tilfredsstiller krav mht. flammepunkt > 70 grader Celsius og klorinnhold <500 ppm
Svovelinnhold < 0,6 %
Ikke er blandet med annet ikke-refusjonsberettiget oljeavfall.

  Krav
Ikke prosess- og metallbearbeidingsoljer, korrosjonshindrende oljer, form- og forskalingsoljer, hvitoljer, varmeoverførings-, herde- og boreslamoljer
Ikke importert spillolje eller spillolje fra offentlige og private luftfartøyer, med unntak av forsvarets fly i utenriksfart, havgående fiske- og fangstbåter (utenfor 250 naut. mil), offshorevirksomhet og fra fartøyer i oppdrag fra offshore (forsyningsskip o.l.)
Flytende og pastøst avfall må ikke inneholde ting som verktøy, hansker, kluter o.l.
Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner.

Innsamling
Oppsamling i UN-godkjent IBC, stål- /plastfat med spuns, eller tank. IBC og fat transporteres med ADR skapbil, eller tømmes med sugebil. Tank tømmes med sugebil.

Behandling
Kvalitetskontroll ved mottaksanlegg. Lagres på tank for transport til godkjent sluttbehandler.

Gjenvinning
Olje benyttes som fyringsolje til energigjenvinning.

Ytterligere informasjon
Omfattes av «Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall» (Avfallsforskriften) ref. kapittel 11 og 13, samt ADR-regelverket.
Elektronisk deklarering må utfylles av avfallsbesitter.
Unngå innblanding av vann i spilloljen, da vannprosent blir fratrukket mengden det gis refusjon for.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering.