Gips

  Hva kan leveres?
Kildesortert gips som hele og halve plater eller i småbiter, nytt eller gammelt, hovedsakelig fra bygg og anlegg. Kan inneholde tapet, glassfiberstrie, maling, skruer og beslag.

  Krav
Må ikke være blandet med asbestholdige materialer eller farlig avfall
Må være tørt
Må ikke være flisbelagt
Kan ikke være innblandet med isolasjon, treverk, stålskinner, plast
Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner

Innsamling
Oppsamling i fortrinnsvis lukket container. Ved mindre mengder kan det benyttes beholdere eller storsekk. Hele plater kan også stables på pall. Container transporteres med lift- eller krokbil. Beholder og paller hentes med skapbil. Storsekk hentes med kranbil.

Behandling
Mottaks- og kvalitetskontroll. Gipsen omlastes og kjøres til behandlingsanlegg, hvor den kvernes og sorteres. Overflaten (papp, strie o.l.) fjernes. Stifter, skruer, metallbeslag o.l. tas bort med magneter. Gips kan også mottas på deponi såfremt kriteriene i Avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II, punkt 2.2.1 oppfylles.

Gjenvinning
Gipsen knuses til pulver og blir råvare til produksjon av nye gipsplater. Overflatematerialene og forurensningene går til energi- og materialgjenvinning.

Ytterligere informasjon
Omfattes av avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II pkt. 2.2.1 («Kriterier for mottak av gipsavfall»).
Gips kan ikke mottas på forbrenningsanlegg.

Særlige riskikoforhold
Gips er ikke giftig, men unngå innånding av støvet og hudkontakt.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering.