Forurensede inerte masser/fyllmasse

Hva kan leveres?
Forurensede masser er masser som inneholder forurensninger slik at de ikke kan klassifiseres som rene, men som ligger under grensen for farlig avfall. Det kan være masser fra bygg og anlegg, eks. stein og betong, eller masser av jord og grunn. Typiske områder der det er mistanke om forurenset grunn er sentrale bystrøk og gamle industriområder. Fordi forurensningsgrad og -mengde innvirker på disponeringsmulighetene, må forurensning dokumenteres før leveranse.

Krav
Må ikke være iblandet annet materiale eller fremmedelementer
Må ikke inneholde masser som er farlig avfall
Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner

Innsamling
Forurensningsgrad og basiskarakterisering av avfallet må framskaffes før leveranse. Forurensede masser omlastes eller transporteres direkte til godkjent deponering.

Behandling
Leveres godkjent deponi. Grad av forurensning og mengde påvirker hvor massene skal leveres og hvordan de skal håndteres.

Gjenvinning
Forurensede masser deponeres. Det skilles ofte i forurensede masser og lett forurensede masser.

Ytterligere informasjon
Avfallsforskriften kapittel 9 «Deponering av farlig avfall» og Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 2 «Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider».
Det kreves miljøanalyse av forurensede masser før mottak.
Gebyr vil bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.