Betong med armeringsjern

   

Hva kan leveres?
Alt av betongkonstruksjoner med armeringsjern. Skiller mellom størrelser under og over 1 meter (100 cm).

Krav
Ingen forurensning i hverken materiale eller overflate.
Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner.

Innsamling
Oppsamling i containere. Transporteres med lift- eller krokbil.

Behandling
Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg. Knuses for fjerning av armeringsjern.

Gjenvinning
Benyttes til materialgjenvinning. Jern leveres til omsmeltning, som råstoff til nye produkter som for eksempel nytt armeringsjern. Knust betong uten forurensning kan disponeres uten tillatelse etter forurensningsloven. Forurenset betong må leveres til et godkjent mottak.

Ytterligere informasjon
Priser kan variere ut fra størrelse på fraksjonen.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering eller forurensning.

Ingen særlige risikoforhold.

Omfattes av forurensningsforskriften ref. Kapittel 2
«Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider».

Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering eller forurensning.

Ingen særlige risikoforhold.

Ubehandlet betong og rest-betong anses å være rene masser og kan leveres uten prøvetaking. Egenerklæringsskjema (vedlegg A)  leveres sammen med disse massene.

Betong med maling, puss eller fugemasser kan inneholde forurensninger.

For slik betong  det dokumenteres at massene har forurensninger med konsentrasjoner lavere enn normverdier (vedlegg B) for å kunne defineres som rene.

  • Betong med maling, puss eller fugemasse må testes for PCB (-1980) og tungmetaller (-1970).
  • Dersom det foreligger en miljøsaneringsbeskrivelse som tilsier at massene er rene er dette tilstrekkelig dokumentasjon.
  • Betongmasser som leveres må i tillegg være fri fra innblanding av annet avfall (gips, plast, jord etc.).
  • Kontakt oss på telefon 69 88 79 59 ved spørsmål.