Kreosot- og CCA-impregnert trevirke

   

Hva kan leveres?
Alle typer CCA-impregnert og Cu-impregnert trevirke. Alt kreosotimpregnert trevirke.

Krav
Må være fri for store metallbeslag.
Ikke med sementrester eller annet.
Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner.

Innsamling
Oppsamling i container.
Trykkimpregnert og kreosotimpregnert trevirke må sorteres og leveres hver for seg.
Containere transporteres med lift- eller krokbil.

Behandling
Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg. Mellomlagres og transporteres til godkjente behandlingsanlegg. Kvernes og metallsepareres.

Gjenvinning
Benyttes til energigjenvinning. Destrueres ved høy temperatur i forbrenningsanlegg med godkjent konsesjon.

Ytterligere informasjon
Reguleres av Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 og kapittel 13.
Elektronisk deklarering må utfylles av avfallsbesitter.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.