Stein, grus og sand

Hva kan leveres?
Alt av rene gravemasser som stein, grus, jord og sand.

Krav
Må være fritt for lett forurensede masser og forurensede masser.
Ikke fremmedelementer eller organisk materiale.
Må ikke være innblandet med andre avfallsfraksjoner.

Innsamling
Oppsamling i container.
Transporteres med lift- eller krokbil.

Behandling
Kvalitetskontroll og vektregistrering ved mottaksanlegg. Omlastes eller transporteres direkte til godkjent mottak.

Gjenvinning
Materialgjenvinning eller deponering. Brukes til utfyllinger og overdekning i bygg- og anleggsprosjekter samt på deponier, avhengig av kvalitet.

Ytterligere informasjon
Gjeldende regelverk er Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 2 «Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider» og Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 9 «Deponering av avfall».
Gebyr vil bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.
Dersom det oppdages forurensninger, vil det i tillegg belastes for ekstra håndtering og behandling.

Ingen særlige risikoforhold.