Trevirke

Under fraksjonen trevirke så skilles det mellom rent og behandlet trevirke.
Impregnert tre sorteres under farlig avfall.

Rent trevirke

  Hva kan leveres?
Trevirke fritt for enhver form for behandling. Paller, trekasser og ubehandlede trematerialer fra bygging. Ubehandlet trevirke fra rivning av stenderverk, takbjelker og andre bygningskonstruksjoner.

  Krav
Må være fri for maling, lakk og annen overflatebehandling.
Ikke treverk med sementrester, asfalt- eller gipsplaterester.
Ikke spon, Huntonit, brannhemmende plater eller laminater.
Ikke impregnert trevirke (CCA, Cu og kreosot).
Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner.

Innsamling
Stables på pall eller oppsamling i container. Behandlingsutstyr hos kunde kan være en skrukomprimator eller en rollerpack.
Paller hentes med skapbil. Containere og komprimator transporteres med lift- eller krokbil.

Behandling
Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg. Kvernes og metallsepareres. Mellomlagres og transporteres i bulk til energianlegg.

Gjenvinning
Benyttes til energigjenvinning. Brensel i biobrenselanlegg til produksjon av fjernvarme, damp til elproduksjon eller prosessdamp. Spiker og lignende går til materialgjenvinning.

Ytterligere informasjon
Treverk omfattes av deponiforbudet, ref. Avfallsforskriften kapittel 9.

Kan også være råstoff til trebaserte produkter som spon, bygnings- og trefiberplater.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.

Blandet trevirke

  Hva kan leveres?
Alt treverk, rent eller overflatebehandlet med maling og lakk. Rivningsmaterialer, paller og fruktkasser.
Spon- og kryssfinerplater i små mengder.

  Krav
Må være fri for tapet, asfalt- og gipsplaterester.
Ikke treverk med sementrester.
Må være fritt for metallbeslag og dørpumper.
Ikke Huntonit, Siporex, laminater eller brannhemmende plater.
Ikke impregnert trevirke (CCA, CU og kreosot).
Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner.

Innsamling
Oppsamling i container. Behandlingsutstyr hos kunde kan være en skrukomprimator eller en rollerpack.
Containere og komprimator transporteres med lift- eller krokbil.

Behandling
Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg. Kvernes til flis. Spiker o.l. blir separert ut med magneter. Brenselsflis lagres og transporteres i bulk til energianlegg.

Gjenvinning
Benyttes til energigjenvinning. Blandet trevirke er brensel til produksjon av fjernvarme, damp til elproduksjon eller prosessdamp. Spiker o.l. går til materialgjenvinning.

Ytterligere informasjon
Treverk omfattes av deponiforbudet, ref. Avfallsforskriften kapittel 9.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.