Restavfall

Restavfall sorteres i kategoriene sortert og usortert.

Sortert restavfall

  Hva kan leveres?
Avfall som består av ulike typer brennbare fraksjoner. Det må tilpasses etter spesifikke krav, avhengig av hvilke forbrenningsanlegg det leveres til.

  Krav
Følgende avfall skal ikke blandes i sortert restavfall:

Asbestholdige materialer
Brann og eksplosjonsfarlige materialer
Bildekk med og uten felg
EE-avfall
Farlig Avfall (olje, maling, batterier, kjemikalier, lysstoffrør o.l.)
Fiskegarn og tauverk
Flytende avfall
Gips
Gummibelter og transportbånd
Impregnert og kreosotbehandlet trevirke
Matavfall
Springfjærmadrasser
Radioaktive stoffer
Smittefarlig- og medisinsk avfall
Stein og betongrester
Stål og metaller
Enheter større enn 0,5 x 0,5 x 1,0 m
Avfallstyper egnet for materialgjenvinning
Andre avfallstyper som ikke er egnet for forbrenning

Innsamling
Oppsamling i sekker, beholder, container eller komprimator. Behandlingsutstyr hos kunde kan også være rullekomprimator. Transporteres med skapbil, komprimatorbil, lift- eller krokbil.

Behandling
Kvalitetskontroll ved mottaksanlegg.

Gjenvinning
Leveres direkte til forbrenningsanlegg for energigjenvinning.

Ytterligere informasjon
Gebyr vil bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.
Gjeldende lovgivning er Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
Ingen særlige risikoforhold.

Usortert restavfall


  Hva kan leveres?
Blandet avfall som ikke er egnet for gjenvinning eller som må sorteres før gjenvinning.

  Krav
Følgende avfall skal ikke blandes i restavfall:
Asbestholdige materialer
Bildekk
Brann og eksplosjonsfarlige materialer
EE-avfall
Farlig Avfall (olje, maling, batterier, kjemikalier, lysstoffrør o.l.)
Gips
Gummibelter og transportbånd
Impregnert og kreosotbehandlet trevirke
Matavfall
Radioaktive stoffer
Smittefarlig- og medisinsk avfall

Innsamling
Oppsamling i sekker, beholder, container eller komprimator. Behandlingsutstyr hos kunde kan også være rullekomprimator.
Transporteres med komprimatorbil, lift- eller krokbil.

Behandling
Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg. Sorteres.
Uttak av magnetiske og ikke-magnetiske metaller, og andre fraksjoner som kan materialgjenvinnes. Uttak av stein og andre inerte partikler.

Gjenvinning
Gjenvinnbare fraksjoner går til materialgjenvinning. Ikke brennbare fraksjoner som stein, grus o.l. leveres godkjent deponi. Resten leveres forbrenningsanlegg til energigjenvinning.

Ytterligere informasjon
Gebyr vil bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.
Gjeldende lovgivning er Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
Ingen særlige risikoforhold.