Rengjøringsmidler

  Hva kan leveres?
Kasserte rengjøringsmidler som vanlige vaskevæsker, rengjøringsmidler fra husholdning, bilsjampo og polish.

  Krav
Kan ikke inneholde løsemidler, uorganiske- eller organiske syrer og baser.
Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner.

Innsamling
Oppsamling i UN-godkjent IBC-beholder, plastbeholder eller plastfat med spuns eller lokk.
Transporteres med ADR skapbil.

Behandling
Kvalitetskontroll og vektregistrering ved mottaksanlegg. Omemballeres og mellomlagres for samtransport til godkjent destruksjon.

Gjenvinning
Destrueres/nøytraliseres ved godkjente anlegg og energigjenvinnes.

Ytterligere informasjon
Omfattes av «Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)» ref. Kapittel 11 "Farlig avfall".
Elektronisk deklarering må utfylles av avfallsbesitter.
Hvis pH-verdi er kjent, skal dette føres inn i deklarasjonsskjemaet.
Sure rengjøringsmidler skal klassifiseres som surt organisk avfall (avfallsgruppe 7134).
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering.

Særlige risikoforhold
Enkelte rengjøringsmidler kan irritere hud og innånding, eller gi etseskader.
Klor- eller salmiakkholdige midler må ikke blande med hverandre eller med andre rengjøringsmidler, da det kan dannes helsefarlige gasser.