Blyakkumulatorer

   

Hva kan leveres?
Blybatterier som startbatterier fra biler, motorsykler, traktor o.l. Driftsbatterier fra blant annet trucker og el-biler.

Krav
Må ikke blandes med andre typer batterier.
Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner.

Innsamling
Oppsamling på pall med karmer. Maks tre høyder per pall. Paller byttes og transporteres med ADR skapbil.

Behandling
Kvalitetskontroll ved mottaksanlegg. Sorteres, omemballeres og lagres for samtransport til godkjent sluttbehandler.

Gjenvinning
Bly og plast går til materialgjenvinning og er råstoff til nye produkter. Syre blir nøytralisert og destruert.

Ytterligere informasjon
Omfattes av «Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)» ref. Kapittel 11 «Farlig avfall».
Elektronisk deklarering må utfylles av avfallsbesitter.
Dersom pallen er påført riktig merking og fareseddel, trenger ikke batteriene å være påført dette hver for seg.

Følgende er ikke underlagt ADR når:
Batterihusene er uskadde.
De er sikret, slik at de ikke kan lekke, forskyve seg eller bli skadet.
Det ikke finnes rester av syre på utsiden av kolli
Er beskyttet mot kortslutning

Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.