FNs bærekraftsmål

FNs-bærekraftsmål

- slik skal vi bidra;

Vi har i lengre tid jobbet bevisst for å implementere og ta innover oss FNs bærekraftsmål.

I forbindelse med dette har vi revidert strategiplanen vår for å forankre disse målene. 

Bærekraftsmålene vil påvirke hverdagen for hver enkelt av oss, på et eller annet tidspunkt. 

Vi i Retura Østfold har valgt ut følgende 7 mål som påvirker våre beslutningsprosesser og arbeidsmetoder.


 • Et anstendig og inkluderende arbeidsliv

 • Styrke lokalsamfunn ved å tilby gode arbeidsplasser, samt støtte opp om idrett, kultur og frivillighet i alle de lokalsamfunn der vi har vår aktivitet.
 • Redusere antall transporter og transportere på mest mulig miljøvennlig måte.
 • Sørge for at kunden har optimalisert avfallsløsninger med utstyr og tømmefrekvens tilpasset deres virksomhet
 • Øke fyllingsgraden

 • Gjennom holdningsskapende arbeid bidra til å redusere matsvinn, samt sørge for at det matavfallet som likevel oppstår utnyttes på best mulig måte
 • Sørge for at avfall aldri kommer på avveie, og påse at farlig avfall innsamles, oppbevares, transporteres og sluttbehandles iht. myndighetskrav
 • Øke materialgjenvinningsgraden, samt øke sorteringsgraden og redusere andelen restavfall
 • Benytte de beste gjenvinningsmetoder. Matavfall skal ikke gå til energigjenvinning.
 • Bidra til å øke materialgjenvinningsgraden gjennom å utvikle nye bruksområder for bl.a. returtrevirke og plastfraksjoner
 • Retura skal tilrettelegge for at kunden har tilgang til beste praksis ifht. avfallsmengder og – metoder
 • Være en proaktiv brobygger som kan bidra til økt sirkularitet i kundens verdikjede.

 • Maksimere positive og minimere negative effekter av avfallshåndtering – gjennom avfallsreduksjon, gode innsamlingsmetoder, transportoptimalisering og de beste sluttbehandlingsmetoder

 • Forhindre forurensning og begrense skadevirkningene av forurensning som allerede har oppstått
 • Bidra til en helhetlig tankegang og samhandling i forsyningskjeden som gjør at det som til slutt havner som avfall i størst mulig grad lar seg materialgjenvinne

 • Minimere avfall til deponi
 • Sørge for at gjenvinnbare fraksjoner kildesorteres hos våre kunder og at avfallet går til materialgjenvinning
 • Økt materialgjenvinningsgrad, som et minimum i samsvar med EU-krav

 • Skape endring og fart gjennom samhandling med andre interessenter slik at vi bidrar til at bærekraftmålene kan nås.