Asbest

Hva kan leveres?
Asbest er en fellesbetegnelse på en rekke mineraler med fiberstruktur. Asbestholdig isolasjonsmateriale f.eks. fra kjeleanlegg og varmtvannsrør. Kan være innblandet i avrettingsmasse, fliser, eternittplater, bygg- og fasadeplater, samt filtermedium og varmbeskyttende utstyr som hansker og klær.

Krav
Må pakkes inn i to lag klar plast eller i lukket sekk av klar plast.
Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner.

Innsamling
Oppsamling innplastet på pall eller innplastet i lukket container.
Transporteres med skapbil eller lift/krokbil.

Behandling
Kvalitetskontroll og vektregistrering ved mottaksanlegg.
Mellomlagres for samtransport til godkjent sluttbehandling.

Gjenvinning
Deponering.

Ytterligere informasjon
Omfattes av Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 9 «Deponering av avfall» og kapittel 11 «Farlig avfall».
Ble forbudt å benytte i Norge fra 1985.
Elektronisk deklarering må utfylles av avfallsbesitter.
Emballasje merkes med «Asbest».
Skadet eller ufullstendig emballasje kan bli avvist.
Uemballert avfall vil bli avvist.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering.

Særlige risikoforhold
Benytt verneutstyr.
Unngå innånding da asbeststøver kreftfremkallende. Asbeststøv som innåndes brytes ikke ned i lungene.
Asbeststøv er dokumentert årsaksfaktor ved flere sykdommer blant annet lungekreft.