Asbest

Hva kan leveres?
Asbest er en fellesbetegnelse på en rekke mineraler med fiberstruktur. Asbestholdig isolasjonsmateriale f.eks. fra kjøleanlegg og varmtvannsrør. Kan være innblandet i avrettingsmasse, fliser, eternittplater, bygg- og fasadeplater, samt filtermedium og varmebeskyttende utstyr som hansker og klær.

Krav
Må pakkes inn i to lag plast eller i egnet lukket sekk.
Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner.

Innsamling
Oppsamling innplastet på pall, innplastet i lukket container eller i asbestsekk (som vi tilbyr).
Transporteres med skapbil eller lift/krokbil.

Behandling
Kvalitetskontroll og vektregistrering ved mottaksanlegg.
Mellomlagres for samtransport til godkjent sluttbehandling.

Gjenvinning
Deponering.

Ytterligere informasjon
Omfattes av Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 9 «Deponering av avfall» og kapittel 11 «Farlig avfall».
Ble forbudt å benytte i Norge fra 1985.
Elektronisk deklarering må utfylles av avfallsbesitter, samt skjema for basisdeklarering.
Emballasje merkes med «Asbest».
Skadet eller ufullstendig emballasje kan bli avvist.
Uemballert avfall vil bli avvist.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering.

Særlige risikoforhold
Benytt verneutstyr.
Unngå innånding da asbeststøv er kreftfremkallende. Asbeststøv som innåndes brytes ikke ned i lungene.
Asbeststøv er dokumentert årsaksfaktor ved flere sykdommer blant annet lungekreft.