Miljøsaneringsbeskrivelse

Hva er en miljøsaneringsbeskrivelse?

En miljøsaneringsbeskrivelse lages på bakgrunn av en miljøkartlegging, og den beskriver:

  • hva som er farlig avfall
  • hvor det befinner seg i bygget
  • hvor store mengder det er
  • hvordan det fjernes og leveres

Miljøsaneringsbeskrivelsen er en kontrolliste og bruksanvisning for den som skal fjerne farlig avfall, før riving eller rehabilitering iverksettes. Miljøsaneringsbeskrivelsen bør være en del av anbudsgrunnlaget for riving og rehabilitering.

Store mengder av avfallet som oppstår fra bygg- og anleggsvirksomhet er farlig avfall og inneholder miljøgifter. Dersom dette avfallet håndteres feil kan det skade helse og miljø.

Størsteparten av det som oppstår av farlig avfall fra bygg og anlegg oppstår i rive- og rehabiliteringsprosjekter. Det er viktig å behandle dette avfallet på en forsvarlig måte, og det er den som river som har ansvaret for dette.

Byggavfall omfattes blant annet av regelverket i plan- og bygningsloven med forskrifter og i avfallsforskriften.

Krav om avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse?
Krav om å lage en avfallsplan foreligger dersom man skal:

  • oppføring av bygninger over 300 m2 bruksareal
  • rive og rehabilitere bygninger på over 100 m2 bruksareal
  • oppføring, riving og rehabilitering av konstruksjoner og anlegg som skaper over 10 tonn avfall

For alle rive- og rehabiliteringsprosjekter som krever avfallsplan, må det også utarbeides en miljøsaneringsbeskrivelse.

Vi hjelper deg med miljøsaneringsrapporten, avfallsplanen og håndteringen av avfallet.

Ta kontakt med oss på 69 88 79 59 for en hyggelig prat.